Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Koepel Hoogbegaafdheid gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Stichting Koepel Hoogbegaafdheid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie zijn wij
Stichting Koepel Hoogbegaafdheid is gevestigd en kantoorhoudend te Purmerend en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09201310

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij
Wanneer u een bestelling plaatst vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken: voor- en achternaam; postcode en plaats; e-mailadres.
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Koepel Hoogbegaafdheid of die van een derde partij.

3. Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort, gegevens van de inlogsessies en gekozen waardes bij.

4. Waarvoor en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent: Om de website te beveiligen, aan te passen of te verbeteren.

5. Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan Stichting Koepel Hoogbegaafdheid in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens nooit gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Stichting Koepel Hoogbegaafdheid kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons. De vrijwilligers en/of werknemers van Stichting Koepel Hoogbegaafdheid zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Tenslotte kan Stichting Koepel Hoogbegaafdheid uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

6. Hyperlinks van derden
De website bevat hyperlinks waarmee u de omgeving van Stichting Koepel Hoogbegaafdheid verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Stichting Koepel Hoogbegaafdheid worden verwerkt. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

7. Hoe lang bewaart Stichting Koepel Hoogbegaafdheid persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is een jaar na een bestelling. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid hanteert de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar als zij verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren.

8. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Koepel Hoogbegaafdheid of die van een derde partij. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid maakt gebruik van servers in Nederland.

9. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd
Stichting Koepel Hoogbegaafdheid heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Stichting Koepel Hoogbegaafdheid deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

10. Cookies
Via de website kan Stichting Koepel Hoogbegaafdheid gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

11. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens
Indien u de gegevens wilt zien die bij Stichting Koepel Hoogbegaafdheid over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar secretaris@koepelhb.nl Stichting Koepel Hoogbegaafdheid zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de secretaris op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Stichting Koepel Hoogbegaafdheid uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Stichting Koepel Hoogbegaafdheid uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar de secretaris via info@koepelhb.nl

12. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

13. Vragen en feedback
Stichting Koepel Hoogbegaafdheid controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@koepelhb.nl of een brief sturen naar Stichting Koepel Hoogbegaafdheid, J.P. Grootstraat 50, 1443 LX Purmerend.

Deze verklaring is gewijzigd op 30 juni 2024