Algemene Voorwaarden

 1. Definitie
  Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over wederpartij dan wordt hiermee bedoeld de gebruiker van de website of elke andere partij.
  .
 2. Algemeen
  a. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid is gevestigd: J.P. Grootstraat 50, 1443 LX Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09201310.
  b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten of andersoortige rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Koepel Hoogbegaafdheid als partij betrokken is.
  c. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aale schriftelijke, digitale en mondelinge communicatie tussen Stichting Koepel Hoogbegaafdheid en de wederpartij tenzij hier schriftelijk door Stichting Koepel Hoogbegaafdheid in overeenstemming met de wederpartij van is afgeweken.
  d. Indien één van de onderhavige bepalingen in rechte vernietigd zou worden, behouden de overige algemene bepalingen onverkort hun werking. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
  e. De wederpartij stemt ermee in dat Stichting Koepel Hoogbegaafdheid bevoegd is hem/haar zowel schriftelijk per post, als per e-mail te benaderen.
  f. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens: naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en e-mailadres.
  .
 3. Overmacht
  a. Geen der partijen zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de wederpartij of Stichting Koepel Hoogbegaafdheid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de wederpartij of Stichting Koepel Hoogbegaafdheid niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  c. Partijen kunnen gedurende de peeriode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel de rechtsbetrekking opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  .
 4. Aansprakelijkheid
  Indien bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wel rechtsbetrekking zich onverhoopt een gebeurtenis zou voordoen die tot aansprakelijkheid van Stichting Koepel Hoogbegaafdheid leidt, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door Stichting Koepel Hoogbegaafdhei8d gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Stichting Koepel Hoogbegaafdheid is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
  .
 5. Geschillen, toepasselijk recht
  a. Op deze overeenkomst, of andersoortige rechtsbetrekking is Nederland recht van toepassing en is de rechtbank Noord-Holland de bevoegde rechter.
  b. Alvorens een geschil aan de rechter wordt voorgelegd, zullen partijen zich eerst inspannen hun geschil in onderling overleg te beslechten.